Wednesday, February 1, 2023
Advertising call 02-033-8900 ext. 8819spot_img

มาตรการป้องกันโควิด-19 เมื่อต้องใช้รถโดยสารสาธารณะช่วงสงกรานต์

มาตรการป้องกันโควิด รถโดยสารสาธารณะ ในเทศกาลสงกรานต์ 2565

  • เช็ดทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสภายในรถด้วยแอลกอฮอล์ หรือน้ำยาฆ่าเชื้อ เช่น ราวจับบริเวณประตูรถหรือบันได เบาะที่นั่ง สำหรับห้องสุขาบนรถโดยสารสาธารณะให้ทำความสะอาดทุก 2 ชั่วโมง และหมั่นทำความสะอาดจุดเสี่ยงต่อการติดเชื้อ เป็นกรณีพิเศษ ทั้งก่อนและหลังการให้บริการ
  • จัดให้มีการระบายอากาศภายในรถโดยสารปรับอากาศ รถตู้โดยสารปรับอากาศ โดยให้พนักงานขับรถพิจารณาจอดพักรถและเปิดประตูหน้าต่าง เพื่อระบายอากาศภายในรถขณะเดินทางทุก 2 ชั่วโมง และทำความสะอาดภายในตัวรถและพื้นผิวสัมผัสภายในรถด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ทั้งก่อนและหลังการให้บริการ พร้อมทั้งเน้นการตรวจสอบการทำงานของระบบระบายอากาศและทำความสะอาด
  • ไม่อนุญาตให้ผู้โดยสารที่ไม่สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าขึ้นรถโดยสาร และกำกับ ดูแล ให้พนักงานขับรถหรือผู้ให้บริการและผู้โดยสาร สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดการเดินทาง และจัดให้มีหน้ากากสำรองไว้บริการหรือจำหน่ายด้วย
  • งดการให้บริการอาหารบนรถในระหว่างการเดินทาง รวมทั้งห้ามผู้โดยสารรับประทานอาหารบนรถ เว้นแต่กรณีที่มีเหตุจำเป็น
  • ปรับรูปแบบการซื้อตั๋วโดยสารล่วงหน้าผ่านทางแอปพลิเคชัน โทรศัพท์ เว็บไซต์ หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่น แทนการซื้อตั๋วโดยสารที่สถานีขนส่ง สำหรับการเดินทางด้วยรถโดยสารประจำทางระหว่างจังหวัด หมวด 2 และหมวด 3 เพื่อลดระยะเวลาในการติดต่อ หลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัส และลดความแออัดของผู้ใช้บริการ
  • ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนขึ้นรถ หากผู้โดยสารมีอุณหภูมิสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส หรือไม่ให้ความร่วมมือ ในการคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ ผู้ให้บริการสามารถปฏิเสธการขึ้นรถโดยสารได้
  • ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งให้กำกับดูแลพนักงานขับรถ และพนักงานบริการรถโดยสารสาธารณะฉีดวัคซีนให้ครบก่อนให้บริการและให้มีการตรวจ ATK เป็นระยะๆ
  • ปฏิบัติตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) สำหรับการเดินทางข้ามเขตจังหวัดโดยระบบบริการการขนส่งสาธารณะ

ที่มา : กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม

- Advertisment -

“SAMYAN MITRTOWN 3RD ANNIVERSARY มิตรเดย์ มิตรเลิฟ เฟสติวัล ”

ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายแคมเปญ “SAMYAN MITRTOWN...

ART FOR LOVE – Flower of Youth

Flower of YouthFlower of...