Thursday, September 22, 2022
Advertising call 02-033-8900 ext. 8819spot_img

กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศจัด 3 กลุ่ม สอบเข้า ม.1 และ ม.4

กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศจัด 3 กลุ่ม สอบเข้า ม.1 และ ม.4 เพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ดังนี้
1.ห้องสอบปกติ : ปฏิบัติตามมาตรการ สธ.
2.ห้องสอบกลุ่มเสี่ยงสูง : แจ้งสถานศึกษาล่วงหน้า เดินทางรถยนต์ส่วนตัว
3.ห้องสอบกลุ่มติดเชื้อโควิด (สีเขียว) : แจ้งสถานศึกษาล่วงหน้า เดินทางรถยนต์ส่วนตัว

กรณีไม่มีรถยนต์ส่วนตัว

  • กทม. ติดต่อ Ambulance taxi โทร. 09 6771 1687 นัดหมายล่วงหน้า
  • ต่างจังหวัด ประสานหน่วยทหารในพื้นที่

ที่มา : นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิกา

- Advertisment -

MEDIUM AND MORE ANNUAL SALE 2022

MEDIUM AND MORE ANNUAL...