Wednesday, February 1, 2023
Advertising call 02-033-8900 ext. 8819spot_img

เปิดมาตรการเยียวยาผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว

จากวิกฤตโควิด-19 ที่เกิดขึ้นทั่วโลก ทุกประทศต่างได้รับผลกระทบทั้งด้านเศรษฐกิจ สาธารณสุข รวมถึงภาคการท่องเที่ยว ทำให้รัฐบาลต้องเร่งช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กลับมาประกอบธุรกิจได้ และเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศต่อไป ดังนี้

1.ด้านการเสริมสภาพคล่อง ด้วยมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) วงเงินรวมกว่า 1.5 แสนล้านบาท อย่างโครงการ Soft Loan ออมสินฟื้นฟูท่องเที่ยวไทย ที่ได้มีการขยายกลุ่มเป้าหมายของโครงการให้ครอบคลุมธุรกิจมากยิ่งขึ้น และขยายเวลารับคำขอสินเชื่อออกไปจนถึงวันที่ 30 ก.ย. 65

2.ด้านการลดภาระค่าใช้จ่าย ด้วยมาตรการลดภาระในการวางเงินหลักประกันของผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวฯ โดยลดการวางหลักประกันเหลือ 30% ส่งผลให้มีการคืนเงินหลักประกันแก่ผู้ประกอบการแล้ว 6,639 ราย เป็นเงินกว่า 498 ล้านบาท (7 พ.ค. 63 – 31 ม.ค. 65)

3.ด้านการเตรียมความพร้อมเปิดประเทศและกระตุ้นการท่องเที่ยว ประกอบด้วย การจัดงาน “ท่องเที่ยวจับคู่ กู้เศรษฐกิจ (Restart Tourism)/ การจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายการฟื้นฟูและเตรียมพร้อมภาคธุรกิจอุตสาหกรรมท่องเที่ยว/ การจัดทำมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (SHA)/ การส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ/ การเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ

สำหรับสถานการณ์การท่องเที่ยว ปี 2565 คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทยราว 5 ล้านคน สร้างรายได้กว่า 3.57 แสนล้านบาท และการท่องเที่ยวในประเทศคาดว่าจะมียอดการเดินทางประมาณ 90 ล้านคน/ครั้ง สร้างรายได้กว่า 2.99 แสนล้านบาท

ที่มา : ไทยคู่ฟ้า

- Advertisment -

“SAMYAN MITRTOWN 3RD ANNIVERSARY มิตรเดย์ มิตรเลิฟ เฟสติวัล ”

ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายแคมเปญ “SAMYAN MITRTOWN...

ART FOR LOVE – Flower of Youth

Flower of YouthFlower of...