Wednesday, February 1, 2023
Advertising call 02-033-8900 ext. 8819spot_img

สั่งด่วน! ทุกจังหวัดปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9

กระทรวงมหาดไทย สั่งด่วน! ปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ให้รับทราบและถือปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 42 และคำสั่ง ศบค.ที่ 3 / 2565 และถือปฏิบัติ ดังนี้

1.รับทราบและถือปฏิบัติตามข้อกำหนดและคำสั่งโดยเคร่งครัด
2.สร้างการรับรู้แก่ผู้ประกอบการพนักงานผู้ให้บริการประชาชนเจ้าหน้าที่ของรัฐ ข้อกำหนดดังกล่าวมีเจตนารมณ์เพื่อให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องควบคู่กับมาตรการด้านสาธารณสุข
3.ปรับปรุงเขตพื้นที่จังหวัดและพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว
4.ขยายเวลาบังคับใช้มาตรการควบคุมและป้องกันโรค
5.ปรับปรุงมาตรการควบคุมพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว
6.เฝ้าระวังการระบาดของโรค ควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในพื้นที่เฝ้าระวังสูง
7.สถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ ให้ปิดดำเนินการไว้ก่อน
8.หากมีคำสั่ง/ประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อฯ ให้ส่งไปที่ ศบค.มท.

ที่มา : กระทรวงมหาดไทย PR

- Advertisment -

“SAMYAN MITRTOWN 3RD ANNIVERSARY มิตรเดย์ มิตรเลิฟ เฟสติวัล ”

ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายแคมเปญ “SAMYAN MITRTOWN...

“HELLO HAB-RE (ฮัลโหล หาบเร่)”

สามย่านมิตรทาวน์ ร่วมกับ สำนักงานเขตปทุมวัน จัดงาน...