Tuesday, March 28, 2023
Advertising call 02-033-8900 ext. 8819spot_img

กทม. คุมเข้มโควิด-19 ในโรงเรียนหลังเปิดเรียนแบบ On-Site

ภายหลังการเปิดเรียนแบบ On-Site ของโรงเรียนมัธยม สังกัด กทม. ภาคเรียนที่ 2/2564 กรุงเทพมหานคร ได้เน้นย้ำเรื่องการกำกับติดตาม ตรวจสอบมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด รณรงค์ให้ความรู้ความเข้าใจและเน้นย้ำนักเรียนในโรงเรียนที่เปิดเรียนแบบ On-Site ให้เข้มงวดในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 แบบครอบจักรวาล (Universal Prevention) และปฏิบัติตามข้อกำหนด 6 มาตรการหลัก (DMHT-RC) 6 มาตรการเสริม (SSET-CQ) รวมทั้งแนวทาง 7 มาตรการเข้ม สำหรับสถานศึกษา ดังนี้

1.สถานศึกษาประเมินความพร้อมเปิดเรียนผ่าน TSC+ และรายงานการติดตามการประเมินผลผ่าน MOECOVID
2.ทำกิจกรรมร่วมกันในรูปแบบ Small Bubble จัดนักเรียนเว้นระยะห่างในห้องเรียนหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมข้ามกลุ่มกัน
3.จัดระบบการให้บริการอาหารตามหลักสุขาภิบาลอาหารและหลักโภชนาการ
4.จัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน ได้แก่ การระบายอากาศภายในอาคาร การทำความสะอาด คุณภาพน้ำอุปโภคบริโภค และการจัดการขยะ
5.จัดให้มี School Isolation แผนเผชิญเหตุ และมีข้อซักซ้อมอย่างเคร่งครัด
6.ควบคุมดูแลการเดินทางเข้าและออกจากสถานศึกษา (Seal Route) ทั้งกรณีรถรับ – ส่ง นักเรียน รถส่วนบุคคล และรถโดยสารสาธารณะ และ 7. จัดให้มี School Pass สำหรับนักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษา

นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ระบุว่า ในส่วนของสำนักงานเขต จะมีคณะกรรมการการตรวจประเมินความพร้อมพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ระดับสำนักงานเขต กำกับให้โรงเรียนในสังกัดดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ภายใต้มาตรการ Sandbox : Safety Zone in School อย่างต่อเนื่องตลอดภาคการศึกษา

ทั้งนี้ สำนักการศึกษา ได้จัดหาชุดตรวจ ATK เพื่อตรวจคัดกรองให้แก่นักเรียน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา กทม. และผู้ที่เกี่ยวข้องที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน โดยตรวจคัดกรอง 100 % ในวันเปิดภาคเรียน จำนวน 109 โรงเรียน ซึ่งจัดการเรียนในระดับมัธยมศึกษา โดยสุ่มตรวจนักเรียน 15% ของนักเรียนทั้งหมดแต่ละโรงเรียนตามความเหมาะสมทุกสัปดาห์ ในเบื้องต้น หากพบว่าบุคคลใดหากมีอาการไม่สบายให้หยุดอยู่ที่บ้านทันที หากมีประวัติเสี่ยงสูงหรือสงสัยว่าตนเองติดเชื้อให้ไปตรวจหาเชื้อด้วยวิธี ATK หรือ RT-PCR หากไม่พบเชื้อควรพักอยู่ที่บ้านจนกว่าจะหายดีจึงมาโรงเรียน พร้อมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้ผู้ปกครองตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK ซึ่งโรงเรียนจะรายงานผลตรวจผ่านระบบ BEMIS (Bangkok Education Management lnformation System) และใช้กลุ่ม LINE ผู้บริหาร 109 โรงเรียน เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารและติดตามผล

ที่มา : กรุงเทพมหานคร

- Advertisment -

“SAMYAN MITRTOWN 3RD ANNIVERSARY มิตรเดย์ มิตรเลิฟ เฟสติวัล ”

ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายแคมเปญ “SAMYAN MITRTOWN...