Tuesday, March 21, 2023
Advertising call 02-033-8900 ext. 8819spot_img

‘วันคนพิการสากล’ วันแห่งการตระหนักถึงความเท่าเทียมของโอกาส

วันที่ 3 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันคนพิการสากล (International day of persons with disability) ถือกำเนิดขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ.1992 เพื่อเฉลิมฉลองความสำเร็จของความเข้าใจเรื่องความพิการการช่วยเหลือ สิทธิและความเป็นอยู่ที่ดีของคนพิการ อีกทั้งยังเป็นวันแห่งการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านกฎหมาย สังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรม โดยมีจุดมุ่งหวังในการทำให้สังคมตระหนักถึงความ ‘เท่าเทียมของโอกาส’ การฟื้นฟู และป้องการความพิการ

นอกจากนี้ ในปี พ.ศ.2562 องค์การสหประชาชาติได้กำหนดประเด็นหลักคือ การสร้างการมีส่วนร่วม เสริมความเป็นผู้นำคนพิการสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในปี พ.ศ.2573 ด้วยเหตุนี้ ทั่วโลกจึงหันมาให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนพิการอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ด้วยคำมั่นว่า เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง โดยการส่งเสริมสิทธิและความเสมอภาคทางสังคม

สำหรับประเทศไทยภาครัฐก็ได้มีการมุ่งเน้นให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการให้โอกาส เพื่อให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสทางเศรษฐกิจ ทรัพยากร กระบวนการยุติธรรม บริการสาธารณะ และมีหลักประกันทางสังคม ที่ครอบคลุมและเหมาะสมโดยบูรณาการการทำงานทุกภาคส่วน ในการขจัดอุปสรรคต่างๆ เพื่อให้ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

ตลอดหลายปีที่ผ่านมา การทำงานด้านคนพิการทั่วโลกมีการผลักดันและนำเอาแนวคิดของ ‘Inclusive Society’ หรือ ‘สังคมแห่งการอยู่ร่วมกัน’ มาใช้ กล่าวคือเป็นการที่คนในสังคมทุกคนสามารถเข้ามาใช้พื้นที่และทำกิจกรรมทางสังคมได้อย่างอิสระและเท่าเทียม ปราศจากการเลือกปฏิบัติต่อกัน โดยใช้หลักการทำงานของการคิดแบบ ‘การดำรงชีวิตอิสระ’ หรือ ‘Independent living’ ซึ่งมีเอ็ด โรเบิร์ตนักเคลื่อนไหวชาวอเมริกันที่ป่วยด้วยโรคโปลิโอเป็นผู้ริเริ่มและมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเรื่องสิทธิของคนพิการ หลังจากที่เขาถูกปฏิเสธการเข้าเรียนมหาวิทยาลัย

จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทำให้นักศึกษาจำนวนมากให้ความสนใจและต้องการที่จะย้ายคนพิการออกจากศูนย์พยาบาล พวกเขาเริ่มจัดตั้งองค์กรให้บริการ เช่น การซ่อมรถเข็น ผู้ช่วยคนพิการ จนเกิดเป็นแผนการเรียนพิเศษสำหรับนักศึกษาที่มีความพิการ และ ‘ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระ’ (CIL : Center for independent living) ที่กระจายไปทั่วโลก การขับเคลื่อนครั้งนี้ทำให้เกิดการใช้บังคับใช้ ‘Americans with Disabilities Act: ADA’ ในปี ค.ศ.1990 ซึ่งกฎหมายนี้เป็นต้นแบบของกฎหมายคนพิการในหลายๆประเทศในเวลาต่อมา

ขอบคุณข้อมูลจาก : thisAble.me

- Advertisment -

“SAMYAN MITRTOWN 3RD ANNIVERSARY มิตรเดย์ มิตรเลิฟ เฟสติวัล ”

ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายแคมเปญ “SAMYAN MITRTOWN...