Tuesday, March 21, 2023
Advertising call 02-033-8900 ext. 8819spot_img

แนวทางปฏิบัติ! การประกอบประเพณีงานแต่งงาน

ชาวมิตรรู้หรือไม่ว่า? การจัดงานแต่งงานนับจากนี้ไปจะต้องจัดงานกันแบบไหน และมีข้อปฏิบัติอย่างไร? ถ้ายังไม่รู้ สามย่านมิตรทาวน์ มีแนวทางปฏิบัติการประกอบประเพณีงานแต่งงานมาฝาก
1.ผู้จัดงานต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา
2.ผู้จัดงานควรได้รับการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์
3.ทำวัญลักษณ์ในจุดยืน จุดที่นั่ง ให้มีระยะห่างระหว่างกัน
4.เว้นระยะห่างระหว่างการประกอบพิธี
5.ผู้ประกอบพิธีต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
6.เพิ่มการติดต่อสื่อสารระหว่างปฏิบัติผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิส์

ที่มา : กองเฝ้าระวังทางัฒนธรรม

- Advertisment -

“SAMYAN MITRTOWN 3RD ANNIVERSARY มิตรเดย์ มิตรเลิฟ เฟสติวัล ”

ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายแคมเปญ “SAMYAN MITRTOWN...