Wednesday, March 22, 2023
Advertising call 02-033-8900 ext. 8819spot_img

16 ทักษะจำเป็น แห่งศตวรรษ 21 ที่คนวัยทำงาน และวัยเรียนควรรู้

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีอัตราเร่งมากขึ่นในช่วงหลังมานี้ ทำให้เราทุกคนต้องปรับตัวให้ทันสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิต การเรียน หรือการทำงาน ยิ่งท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 แพร่ระบาดในขณะนี้ยิ่งทำให้เราทุกคนต้องปรับตัวอย่างรวดเร็วมากขึ้น และเพื่อนๆ ล่ะรู้สึกว่า ตัวเองต้องมีการปรับตัว เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเยอะมั้ย?

จากข้อมูลของ World Economic Forum ได้มีการรายงานข้อมูล “New Vision for Education: Fostering Social and Emotional Learning Through Technology” เกี่ยวกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เปลี่ยนแปลงไปหลายหัวข้อด้วยกัน เพื่อให้เพื่อนๆ ได้เรียนรู้การเปลี่ยนไปของโลก จะได้ปรับตัวทันการเปลี่ยนแปลง สามย่านมิตรทาวน์ มีข้อมูลจากการรายงานดังกล่าวของ World Economic Forum มาฝาก

กลุ่มทักษะพื้นฐานจำเป็นที่ใช้ปฏิสัมพันธ์กับบริบทที่แตกต่างกัน (Foundational Literacies)
คือ ทักษะพื้นฐานในการใช้ชีวิตประจำวัน ซึ่งในแต่ละวันเราจำเป็นต้องพึ่งพาทักษะเหล่านี้ในสังคมปัจจุบัน และอนาคต มี 6 ทักษะด้วยกัน ได้แก่

 1. ภาษา (Literacy)
 2. การคำนวณ (Numeracy)
 3. วิทยาศาสตร์รอบตัว (Scientific Literacy)
 4. การใช้เทคโนโลยี (ICT Literacy)
 5. การจัดการด้านการเงิน (Financial Literacy)
 6. การเป็นส่วนหนึ่งทางสังคม และวัฒนธรรม (Cultural and Civic Literacy)

กลุ่มทักษะการจัดการปัญหาที่ซับซ้อน (Competencies)
คือ ทักษะที่ใช้ในการคิด และแก้ปัญหาที่มีความซับซ้อน เมื่อเปรียบเทียบกับโลกยุคเก่าเป็นอย่างมาก มี 4 ทักษะด้วยกัน ได้แก่

 1. การคิดเชิงวิพากษ์/กระบวนการแก้ไขปัญหา (Critical Thinking/Problem-Solving)
 2. การคิดอย่างสร้างสรรค์ (Creativity)
 3. การสื่อสาร (Communication)
 4. การทำงานร่วมกับผู้อื่น (Collaboration)

กลุ่มทักษะการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลง (Character Qualities)
คือทักษะที่ใช้ในการรับมือ และปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม ต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มี 6 ทักษะด้วยกัน ได้แก่

 1. ความกระหายใคร่รู้ (Curiosity)
 2. มีความคิดริเริ่มอย่างสร้างสรรค์ (Initiative)
 3. ความพยายามที่จะบรรลุเป้าหมาย (Persistence/Grit)
 4. การปรับตัว (Adaptability)
 5. ภาวะผู้นำ (Leadership)
 6. การตระหนักรู้ทางสังคม และวัฒนธรรม (Social and Cultural Awareness)

ทั้ง 16 ทักษะนี้สามารถเริ่มฝึกฝนด้านใดด้านหนึ่งก่อนได้ โดยอาจจะเริ่มจากด้านที่เราถนัดที่สุดก่อน เพื่อนๆ จะได้เกิดความชำนาญ หลังจากนั้นก็ลองฝึกฝนด้านอื่นๆ ดู เพื่อนๆ จะปรับตัวเข้ากับวิถีชีวิตที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ไม่ถูกดิสรัปจากกระแสโลกกำลังเปลี่ยนปลง

ขอบคุณข้อมูลจาก : pptvhd36

- Advertisment -

“SAMYAN MITRTOWN 3RD ANNIVERSARY มิตรเดย์ มิตรเลิฟ เฟสติวัล ”

ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายแคมเปญ “SAMYAN MITRTOWN...