Thursday, June 1, 2023
Advertising call 02-033-8900 ext. 8819spot_img

ไทยเตรียมความพร้อมรับมือโควิด-19 รองรับการเปิดประเทศ

ในวันที่ 1 พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ ประเทศไทยจะมีการเปิดประเทศในบางพื้นที่ ซึ่งแนวทางดังกล่าวถือเป็นการใช้ความสัมพันธ์ทางการทูตในการสร้างความมั่นใจแก่ต่างประเทศ เพื่อแสดงว่า ไทยมีความพร้อมรับมือกับสถานการณ์โควิด-19 และรองรับการเปิดประเทศ ตามแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้

1.สำหรับการสร้างความเชื่อมั่นกับนานาประเทศนั้น กระทรวงการต่างประเทศได้ดำเนินการอย่างเต็มที่ในการสื่อสารกับต่างชาติเพื่อแสดงพัฒนาการในเชิงบวกของไทย ตั้งแต่ระดับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งได้หยิบยกประเด็นด้านสถานการณ์โควิด-19 และความร่วมมือด้านวัคซีน vaccine diplomacy ในการพบหารือทวิภาคีกับประเทศคู่เจรจาเกือบ 20 ประเทศ

ในระหว่างการเดินทางเยือนสหรัฐฯ เพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 76 เมื่อปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมา ซึ่งประเทศต่าง ๆ แสดงความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับไทยในด้านการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังสถานการณ์โควิด-19 ต่อไป รวมถึงสถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุลใหญ่ไทยทั่วโลก ที่ได้ชี้แจงทำความเข้าใจถึงสถานการณ์ พัฒนาการของไทย และดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์การเดินทางเข้าประเทศไทยกับประเทศต่างๆ เพื่อส่งเสริมความมั่นใจด้านการท่องเที่ยวและความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยในภาพรวมอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด

2.กระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะหนึ่งในหน่วยงานที่ทำหน้าที่รับผิดชอบหลักในการกำหนดมาตรการเดินทางเข้าประเทศไทย ก็ได้อำนวยความสะดวกด้านการเดินเข้าประเทศให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ซึ่งช่วยให้ผู้เดินทางชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับ อาทิ การออกเอกสาร COE สำหรับผู้เดินทางชาวไทยและชาวต่างชาติ ซึ่งอยู่ระหว่างการปรับเปลี่ยนเป็นระบบ Thailand Pass ที่จะมีความทันสมัยและเพิ่มความสะดวกต่อผู้เดินทางยิ่งขึ้น เพื่อรองรับกับการเปิดประเทศในวันที่ 1 พฤศจิกายนนี้

รวมทั้งการตรวจลงตราประเภทต่างๆ และอนุมัติให้ผู้เดินทางจากทุกประเทศ/พื้นที่ทั่วโลก สามารถเดินทางเข้าร่วมโครงการท่องเที่ยวนำร่อง (sandbox) ต่างๆ ของไทยได้ โดยจากข้อมูลของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองภูเก็ต มีนักท่องเที่ยวทั่วโลกเข้าร่วมโครงการ Phuket Sandbox แล้วจำนวนถึง 48,532 คน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมั่นใจในการเดินทางมาท่องเที่ยวไทยที่เพิ่มมากขึ้น โดยโครงการดังกล่าวได้สร้างรายได้แก่ไทยมากกว่า 2 พันล้านบาทแล้ว

นอกจากนี้ ยังได้ให้การต้อนรับการเยือนของคณะผู้แทนระดับสูงจากหลายประเทศที่มาเยือนประเทศไทย ภายใต้การคัดกรองและควบคุมด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมั่นใจของประเทศต่าง ๆ ที่มีต่อไทยได้เป็นอย่างดี

ที่มา : กระทรวงการต่างประเทศ

- Advertisment -

“SAMYAN MITRTOWN 3RD ANNIVERSARY มิตรเดย์ มิตรเลิฟ เฟสติวัล ”

ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายแคมเปญ “SAMYAN MITRTOWN...