Wednesday, March 29, 2023
Advertising call 02-033-8900 ext. 8819spot_img

มาตรการป้องกันโควิด-19 เมื่อต้องออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง

ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ทั่วประเทศไทยจะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ช่วงที่ต้องออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ชาวมิตรต้องคำนึงถึงหลักความปลอดภัยด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ตามหลักปฏิบัติดังนี้
1.สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
2.ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้ง
3.เว้นระยะห่างทางสังคม
4.นำปากกาส่วนตัวไปด้วย

ที่มา : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

- Advertisment -

“SAMYAN MITRTOWN 3RD ANNIVERSARY มิตรเดย์ มิตรเลิฟ เฟสติวัล ”

ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายแคมเปญ “SAMYAN MITRTOWN...