Saturday, March 25, 2023
Advertising call 02-033-8900 ext. 8819spot_img

4 ขั้นตอน การฉีดวัคซีน Pfizer ให้กับเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป

ขณะนี้ทุกจังหวัดได้เตรียมความพร้อม 4 ขั้นตอน สำหรับการฉีดวัคซีน Pfizer ให้กับเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนี้
1.บริการฉีดวัคซีนผ่านสถาบันการศึกษา
นักเรียน/นักศึกษาที่มีอายุเกิน 18 ปี ให้รับวัคซีน Pfizer
2.แจ้งแผนการจัดส่งวัคซีน Pfizer ให้แก่โรงพยาบาลจังหวัดและอำเภอ
โดยจัดส่งวัคซีน Pfizer สัปดาห์ที่ 3 และ 4 เดือน ต.ค. 64
3.สธ.จ. ประสาน ศธ.จ. และแจ้งจำนวนนักเรียนที่ประสงค์ฉีดวัคซีน และโรงพยาบาล
ที่จัดส่งวัคซีนไปยังกรมควบคุมโรค เพื่อพิจารณาจัดสรร
4.สธ.จ. พิจารณาฉีดวัคซีนโควิดให้บุคลากรทางการศึกษาที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน

ที่มา : กองสารนิเทศ สป.มท.

- Advertisment -

“SAMYAN MITRTOWN 3RD ANNIVERSARY มิตรเดย์ มิตรเลิฟ เฟสติวัล ”

ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายแคมเปญ “SAMYAN MITRTOWN...