Sunday, February 5, 2023
Advertising call 02-033-8900 ext. 8819spot_img

อัตราส่วนของผู้ป่วยโควิด-19 ที่เสียชีวิตมากที่สุด

ชาวมิตรรู้หรือไม่ว่าอัตราผู้ป่วยโควิด-19 ที่เสียชีวิต ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มไหน? จากข้อมูลของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (วันที่ 23 ส.ค. 2564) พบว่าเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และหญิงตั้งครรภ์ นอกจากนี้ยังพบว่า การเสียชีวิตของผู้สูงอายุ ตั้งแต่อายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้ป่วยโรคเรื้อรัง มีอัตราส่วนการเสียชีวิตสูงถึง 93% ตามด้วยผู้ป่วยที่มีอายุน้อยกว่า 60 ปี ไม่มีประวัติโรคเรื้อรัง 6% และหญิงตั้งครรภ์ 1% เพื่อป้องกันการเสียชีวิต และการป่วยรุนแรง ควรช่วยกันพาผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้องรัง หญิงตั้งครรภ์ ไปรับวัคซีน

ที่มา: กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

- Advertisment -

“SAMYAN MITRTOWN 3RD ANNIVERSARY มิตรเดย์ มิตรเลิฟ เฟสติวัล ”

ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายแคมเปญ “SAMYAN MITRTOWN...

ART FOR LOVE – Flower of Youth

Flower of YouthFlower of...