Sunday, May 29, 2022
Advertising call 02-033-8900 ext. 8819spot_img

มาตรการเข้มข้นควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 ในพื้นที่ 13 จังหวัด

จากจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ภาครัฐต้องออกมาประกาศมาตรการเข้มข้นในการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคิด-19 โดยล่าสุดราชกิจจาบุกเบกษา ได้เผยแพร่ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 28) เพื่อกำหนดมาตรการที่จำเป็นและเร่งด่วน เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และจังหวัดปริมณฑล และจังหวัดที่ได้กำหนดเป็นเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด โดยให้มีผลบังคับใช้วันที่ 20 ก.ค. 2564 เป็นต้นไป เว้นเฉพาะมาตรการขนส่งสาธารณะตามข้อ 6 ให้มีผลบังคับใช้วันที่ 21 ก.ค. 2564 เป็นต้นไป

- Advertisment -

ซื้อ 1 แถม 1 ชิพส์ ในราคา 59 บาท

Taco Bell ชวนคุณมาพบกับมินิโปรแกรม โฉมใหม่!...
spot_img

ชวนมิตรรู้ทัน โควิค-19