Wednesday, January 19, 2022
Advertising call 02-033-8900 ext. 8819spot_img

ทำไม? องค์การอนามัยโลก (WHO) ต้องจัดให้มี “วันงดสูบบุหรี่โลก”

วันงดสูบบุหรี่โลกจัดขึ้นครั้งแรกในวันที่ 31 พฤษภาคม ค.ศ. 1988 (พ.ศ. 2531) โดยองค์การอนามัยโลก (WHO) เนื่องจากเล็งเห็นอันตรายของบุหรี่ต่อสุขภาพ ของผู้สูบบุหรี่และผู้ไม่สูบบุหรี่แต่ได้รับควันบุหรี่ โดยการจัดงานวันงดสูบบุหรี่โลกที่เกิดขึ้นในแต่ละปี ก็เพื่อกระตุ้นให้ผู้สูบบุหรี่เลิกสูบ ให้รัฐบาลชุมชนและประชากรโลกตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าว

นอกจากนี้ องค์การอนามัยโลกยังระบุชัดเจนว่า การสูบบุหรี่เป็นสาเหตุสำคัญของการป่วยและเสียชีวิตก่อนวัยอันควรที่สามารถป้องกันได้ ด้วยเหตุนี้ จึงกำหนดให้วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปีเป็นวันงดสูบบุหรี่โลก ( World No Tobacco Day) โดยวันงดสูบบุหรี่โลกที่จัดขึ้นครั้งแรก ใช้คำขวัญ “บุหรี่หรือสุขภาพต้องเลือกสุขภาพ”

สำหรับปีนี้ได้มีการกำหนดประเด็นการรณรงค์ว่า “COMMIT TO QUIT” เพื่อให้ 180 ประเทศสมาชิกร่วมรณรงค์ผลักดันเชิงนโยบายและจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักถึงพิษภัยและอันตรายของบุหรี่ทุกประเภท ส่งเสริมให้ผู้สูบบุหรี่ทั่วโลกเลิกบุหรี่ให้ได้ 100 ล้านคน

ส่วนประเทศไทย ได้กำหนดประเด็นเน้นย้ำสื่อสารไปยังประชาชน ภายใต้คำขวัญ “เลิกสูบ ลดเสี่ยง คุณทำได้” เนื่องจากในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) พบว่า พฤติกรรมการสูบบุหรี่ถือเป็นพฤติกรรมเสี่ยง เพิ่มโอกาสในการแพร่กระจายและโอกาสรับหรือสัมผัสเชื้อได้ เนื่องจากขณะสูบบุหรี่ไม่ว่าจะเป็นสูบบุหรี่ธรรมดา หรือสูบบุหรี่ไฟฟ้า ผู้สูบไม่ได้สวมหน้ากากอนามัย และใช้มือในการหยิบบุหรี่เข้าปาก ส่วนใหญ่ไม่มีการล้างมือให้สะอาดก่อนสูบ และมีรายงานพบผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด -19 มีประวัติการสูบบุหรี่หรือบุหรี่ไฟฟ้า ส่วนใหญ่มักมีสุขภาพปอดไม่แข็งแรง ทำให้มีอาการรุนแรง และเสี่ยงถึงขั้นเสียชีวิตได้

- Advertisment -

โปรโมชั่น Pay Day ซื้อ 1 แถม 1

Flash Coffee จัดโปรโมชั่น Pay...

เปิดตารางคลาส LIVE Virtual Studio วันที่ 17-23 ม.ค. 2565

Celebrity Fitness เปิดตารางคลาส LIVE Virtual...

กรมวิทย์ฯ รอผลการศึกษางานวิจัยยาตำรับลดไข้ยับยั้งโควิด-19

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยสถาบันวิจัยสมุนไพร และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข เดินหน้าศึกษาสมุนไพรที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อไวรัสโควิด-19...
spot_img

ชวนมิตรรู้ทัน โควิค-19