Thursday, August 5, 2021
Advertising call 02-033-8900 ext. 8819spot_img

ยกเลิกกิจกรรม “ลานนมสามย่าน” และ “Mitrtown Countdown 2021”

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ ได้คำนึงถึงความปลอดภัยทางด้านสุขภาพของมิตรทุกท่าน และผลกระทบที่จะตามมา จึงมีความจำเป็นขอแจ้งงดการจัดกิจกรรม “ลานนมสามย่าน” และ “Mitrtown Countdown 2021” ที่กำลังจะเกิดขึ้น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

ทั้งนี้ ทางศูนย์การค้าฯ ยังคงรักษามาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างต่อเนื่องและเข้มข้นขึ้น

- Advertisment -

ขยายวันหมดอายุของ Cash Vouucher แคมเปญ PAYDAY

ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ ขอขยายวันหมดอายุของ Cash Vouucher...
spot_img

ชวนมิตรรู้ทัน โควิค-19