Friday, March 24, 2023
Advertising call 02-033-8900 ext. 8819spot_img

หลังโควิด-19 มนุษย์เงินเดือน เล็งหางานใหม่ สวัสดิการดี

การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบกับตลาดแรงงานในหลายด้าน ทั้งความต้องการแรงงาน ตลอดจนรูปแบบการทำงาน และการสัมภาษณ์งานที่เปลี่ยนไป จากผลสำรวจของจ๊อบไทย ได้เปิดเผยข้อมูลการสำรวจความคิดเห็น เรื่องโลกการทำงานที่เปลี่ยนไปในยุค Post COVID-19 Pandemic โดยมีประเด็นน่าสนใจสำหรับตลาดแรงงานในปี 2564 ดังนี้

1.องค์กรเตรียมขึ้นเงินเดือนในปี 64
ผลกระทบจากโควิด-19 ทำให้หลายองค์กรมีการปรับเปลี่ยนสวัสดิการ ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มสวัสดิการให้พนักงานทำงานที่ไหนก็ได้ โดยไม่ต้องเข้าออฟฟิศ (Work From Home / Remote Working) มากที่สุด เพิ่มสวัสดิการเวลาทำงานสามารถยืดหยุ่นได้ และสวัสดิการเงินกู้ยืม ส่วนสวัสดิการที่ถูกยกเลิก ได้แก่ กิจกรรมสันทนาการ เช่น งานกีฬาสี งานเลี้ยงสังสรรค์ ท่องเที่ยวประจำปี การให้โบนัส และเงินรางวัลประจำปี /รางวัลพนักงานดีเด่น เป็นต้น

ส่วนอุปสรรคในการทำงานของฝั่งองค์กรที่พบมากที่สุด คือ การสรรหาและว่าจ้างพนักงานใหม่ การฝึกอบรมและพัฒนาทักษะให้กับพนักงาน การดูแลเรื่องสวัสดิการให้กับพนักงาน การสื่อสารภายในองค์กร และการสร้างความเชื่อมั่นในองค์กรให้กับพนักงาน ตามลำดับ

ขณะที่รูปแบบการทำงานหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 พบว่า องค์กรที่ให้พนักงานทำงานที่บ้าน (Work From Home) มีรูปแบบการทำงานที่เปลี่ยนไป เนื่องจากองค์กรมีการนำเทคโนโลยีมาใช้มากขึ้น เช่น การประชุมออนไลน์ (Video Conference) ทั้งกับบุคคลภายในและภายนอก ทำให้คนทำงานต้องเกิดการปรับตัว การเรียนรู้ เลือกใช้เครื่องมือต่างๆ ตลอดจนลดขั้นตอนในการทำงาน ลดการใช้เอกสารแบบกระดาษ ซึ่งกลายเป็นเรื่องปกติใหม่ (New Normal) ขององค์กร

นอกจากนี้ จ๊อบไทย ยังได้สำรวจเรื่องค่าตอบแทนของพนักงานในปี 2564 พบว่า องค์กรส่วนใหญ่มีแผนปรับขึ้นเงินเดือนตามโครงสร้างปกติ 48.2% องค์กรที่มีแผนปรับเงินเดือนแต่จะเพิ่มขึ้นน้อยกว่าปกติ 28.9% องค์กรที่จะไม่มีการปรับเงินเดือน 18.1% องค์กรที่ยังไม่ได้สรุปนโยบาย 3.2% และองค์กรที่ปรับลดเงินเดือนของพนักงานลง 1.6%

2.พนักงานกว่า 81% มองหางานใหม่ในปีหน้า
สำหรับปี 2564 พบว่า ผู้ที่มีงานทำมองหางานใหม่ 81.8% ซึ่งมีทั้งที่ตั้งใจอย่างจริงจังในการหางานใหม่ถึง 26.4% และไม่ได้หาอย่างจริงจังแต่เปิดโอกาสสำหรับงานใหม่ 55.4% และมีเพียง 18.2% ที่คิดว่าจะไม่หางานใหม่ โดยสาเหตุที่พนักงานต้องการเปลี่ยนงาน มาจาก 5 ปัจจัยหลัก คือ 1.ไม่พึงพอใจเรื่องเงินเดือน 2.ไม่มีความก้าวหน้าในสายงาน 3.ไม่พึงพอใจเรื่องสวัสดิการ 4.ไม่พึงพอใจเรื่องวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมขององค์กร และ 5.งานที่ทำไม่มีความท้าทาย

ส่วนปัจจัยที่ทำให้อยากทำงานในองค์กรเดิม มาจากสาเหตุ 1.มีเพื่อนร่วมงานที่ดี 2.การเดินทางสะดวก 3.เงินเดือนเป็นที่พึงพอใจ 4.มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี และ 5.มีสวัสดิการที่ดี ขณะที่คนทำงานอยู่และไม่มีแผนเปลี่ยนงาน ปัจจัยที่จะมาจูงใจให้อยากเปลี่ยนงานได้นั้น จะมาจากปัจจัยในเรื่อง 1.เงินเดือนสูงขึ้น 2.สวัสดิการดีขึ้น 3.ตำแหน่งงานก้าวหน้าขึ้น 4.การเดินทางสะดวกขึ้น และ 5.มีเวลาทำงานที่ยืดหยุ่นมากขึ้น

นอกจากนี้ เมื่อสอบถามถึงความกังวลในการหางานใหม่ พบว่า เรื่องที่คนกังวลมากที่สุดอันดับแรก คือ เรื่องวิกฤตเศรษฐกิจ 72.6% อันดับที่ 2 กังวลเรื่องการแข่งขันในตลาดแรงงานที่สูงขึ้น 66.3% อันดับ 3 กังวลเรื่องความสามารถในการสื่อสารภาษาต่างประเทศไม่เพียงพอ 59.9% อันดับ 4 ทักษะความสามารถของตนเองอาจมีไม่เพียงพอ 56.9% และอันดับ 5 กังวลว่าประสบการณ์ในการทำงานไม่เพียงพอต่อการสมัครงานใหม่ 55.7%

- Advertisment -

“SAMYAN MITRTOWN 3RD ANNIVERSARY มิตรเดย์ มิตรเลิฟ เฟสติวัล ”

ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายแคมเปญ “SAMYAN MITRTOWN...