Tuesday, January 24, 2023
Advertising call 02-033-8900 ext. 8819spot_img

ทางรอดการทำงานในยุคโควิด-19 ต้องอัพสกิล 3 ทักษะนี้

ในยุคที่คนต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งทำให้หลายธุรกิจประสบปัญหา จนบางกิจการต้องปิดตัวลง เกิดปัญหาการว่างงานจำนวนมาก ส่งผลให้เกิดการแข่งขันกันสูงในการหาตำแหน่งงาน ทักษะทางเทคนิคเฉพาะในสายงาน (Hard Skill) อาจเป็นเพียงส่วนหนึ่งในการนำมาใช้ในการทำงาน แต่สิ่งที่ควรมีควบคู่กันก็คือ Soft Skill เพื่อจะเป็นการเพิ่มโอกาสในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ใครที่เตรียมความพร้อมดีกว่าจึงย่อมได้เปรียบในสนามการแข่งขันนี้

ดังนั้น สิ่งที่พนักงานเริ่มให้ความสำคัญ คือ การเพิ่มศักยภาพให้กับตัวเอง เพื่อให้มีความรู้ความสามารมากกว่าคนอื่น ๆ เพื่อจะได้เป็นตัวเลือกให้เข้าทำงาน หรือแม้แต่พนักงานปัจจุบันเอง ก็ต้องเพิ่มศักยภาพของตัวเองให้มากขึ้น เพื่อให้องค์กรเห็นความสำคัญและสามารถสร้างประโยชน์ให้กับองค์กรได้มากด้วย

ข้อมูลล่าสุดจากากรสำรวจกลุ่มแรงงาน 1,233 คน ของ “แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย” พบว่า การพัฒนาและเพิ่มทักษะในการทำงานจากกลุ่มแรงงาน มี 3 เรื่องสำคัญและมาแรงที่ต้องพนักงานต้องการอัพสกิลมากที่สุด ได้แก่
1.การเพิ่มทักษะในด้านภาษา
เรื่องของภาษา พนักงานสัดส่วนมากถึง 65% ให้ความสำคัญที่ต้องรีบเพิ่มความรู้ความสามารถ เพราะนับเป็นทักษะที่สำคัญในการทำงานโดยเฉพาะการติดต่อกับลูกค้าระดับสากลทั้งการสื่อสารทางอีเมลและการประชุม เป็นอีกหนึ่งทักษะที่จะเสริมความได้เปรียบให้กับแรงงาน


2.การเพิ่มทักษะในการแก้ปัญหาเชิงซับซ้อน
พนักงานในยุคปัจจุบัน ให้ความสำคัญเรื่องนี้มากถึง 55% เพราะในการทำงานทุกสายงานบุคลากรอาจต้องเตรียมพร้อมในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นและที่ซับซ้อนตามแต่ละสายงาน เพื่อให้การทำงานสำเร็จตามเป้าหมาย ดังนั้นทักษะในด้านนี้กระบวนการเรียนรู้บางครั้งไม่ได้มีในตำรา แต่ต้องเรียนรู้จากการทำงานจริง
3.การเพิ่มทักษะในการเจรจาต่อรอง และการโน้มน้าวใจ
การเพิ่มทักษะในการเจรจาต่อรอง และการโน้มน้าวใจ มีสัดส่วนผู้ตอบแบบสอบถามมากถึง 50% ทักษะด้านนี้สายงานกลุ่มที่ต้องติดต่อเจรจากับลูกค้าไม่ว่าจะระดับผู้บริหาร หัวหน้างานรวมทั้งระดับปฏิบัติการนั้นมีความจำเป็นอยู่ตลอดเวลาที่ต้องใช้ทักษะการเจรจาต่อรองนั้นช่วยในแง่ของการเพิ่มความยืดหยุ่นในการทำงาน หรือนำมาปรับใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในการประสานงานให้ดียิ่งขึ้น

นอกจากนี้ พนักงานยังให้ความสำคัญกับการเพิ่มทักษะ ความรู้ความสามารถของตนเองในอีกหลายเรื่องรองลงมา ไม่ว่าจะเป็น การเพิ่มทักษะในการติดต่อสื่อสาร, การเพิ่มทักษะในการวางแผน ในการทำงานให้เกิดประสิทธิผลและบรรลุเป้าหมายการวางแผนการทำงานอย่างมีกระบวนการ การเพิ่มทักษะในการคิดวิเคราะห์ อย่างเป็นระบบ, การเพิ่มทักษะในการบริหารจัดการบุคคล ทักษะด้านนี้ไม่ใช่ว่าระดับผู้บริหารหรือหัวหน้างานเท่านั้น แต่สามารถใช้ได้ทุกกลุ่มทุกระดับงาน, การเพิ่มทักษะเกี่ยวกับการใช้งานโซเชียลมีเดีย เพราะปัจจุบันอิทธิพลของโซเชียลมีเดียมีผลเกี่ยวข้องกับการทำงานในหลายบริบท หากสายงานที่ต้องใช้ช่องทางนี้เป็นเครื่องมือเพื่อการทำงานทั้งงานด้านการตลาด, การเพิ่มทักษะในด้านความเป็นผู้นำ ในการทำงานทุกสายงานต้องมีผู้นำและทีมในการทำงาน และ การเพิ่มทักษะการบริหารจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การบริหารจัดการด้านเวลาอย่างมีประสิทธิภาพช่วยให้การทำงานสำเร็จตามเป้าหมาย

ทักษะต่างๆ ทั้งหมด หากพนักงานยุคใหม่ เรียนรู้และอัพสกิลตัวเองให้พร้อมอยู่ตลอดเวลา เชื่อว่าในโลกที่เต็มไปด้วยโควิด-19 ซึ่งมีความเสี่ยงและอาจจะส่งผลกระทบให้ตำแหน่งงาน ก็ไม่สามารถทำอะไรเราได้ ยังไงเราก็ต้องรอด เพราะจะทำให้เรามีความโดดเด่นและได้เปรียบคู่แข่ง เพราะทรัพยากรบุคคลจะเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรสู่อนาคตต่อไป

- Advertisment -

“SAMYAN MITRTOWN 3RD ANNIVERSARY มิตรเดย์ มิตรเลิฟ เฟสติวัล ”

ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายแคมเปญ “SAMYAN MITRTOWN...