Tuesday, March 21, 2023
Advertising call 02-033-8900 ext. 8819spot_img

เรื่องต้องรู้! เด็กอายุต่ำกว่า 7 ปี ต้องใช้สูติบัตรตัวจริงขึ้นเครื่องบินเท่านั้น!

สำหรับใครที่อยากพาลูกน้อยอายุต่ำกว่า 7 ขวบ ขึ้นเครื่องบินไปเที่ยวต่างจังหวัดหรือต่างประเทศยังไม่รู้! ต้องรู้เลย! เพราะไม่งั้นตั๋วที่คุณซื้อมาอาจจะเป็นเพียงกระดาษเปล่าไม่สามารถนำไปใช้ขึ้นเครื่องบินได้เลย เนื่องจากเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 7 ปี ต้องมีสูติบัตร หรือหนังสือเดินทางฉบับจริงเท่านั้น จึงจะสามารถโดยสารเครื่องบินไปสถานที่ต่างๆ ได้

จากข้อมูลของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ระบุว่า ผู้ที่เดินทางด้วยสายการบิน ทั้งในและต่างประเทศ จะต้องใช้เอกสารแสดงผ่านจุดตรวจค้นและก่อนขึ้นอากาศยาน ซึ่งจะต้องใช้เอกสารฉบับจริงเท่านั้น

ในกรณีเดินทางภายในประเทศไทย (Domestic Flight) ผู้โดยสารสัญชาติไทย อายุน้อยกว่า 7 ปี เอกสารที่ต้องใช้บัตรผ่านขึ้นอากาศยาน (Boarding Pass / E-Boarding Pass) และสูติบัตร หรือ หนังสือเดินทางตัวจริงเท่านั้น เช่นเดียวกับผู้โดยสารที่มีอายุ 7 ปีขึ้นไป ต้องมีบัตรผ่านขึ้นอากาศยาน (Boarding Pass / E-Boarding Pass) และบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทางตัวจริงเท่านั้น

ส่วนผู้โดยสารที่เป็นผู้พิการ ให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวผู้พิการ ผู้โดยสารที่เป็นพระสงฆ์ ใช้บัตรประจำตัวประชาชน หรือใบสุทธิพระสงฆ์

สำหรับผู้โดยสารชาวต่างชาติ ใช้เอกสารบัตรผ่านขึ้นอากาศยาน (Boarding Pass / E-Boarding Pass) หนังสือเดินทาง หรือบัตรประจำตัวคนต่างด้าว ที่ออกโดยกรมการปกครอง หรือเอกสารเดินทางสำหรับคนต่างด้าวที่ออกโดยกรมการกงสุล

ผู้อพยพหรือผู้ลี้ภัย ใช้เอกสารบัตรผ่านขึ้นอากาศยาน (Boarding Pass / E-Boarding Pass) เอกสารระบุตัวตนที่ออกโดยสหประชาชาติ หรือเอกสารเดินทางสำหรับคนต่างด้าวที่ออกโดยกรมการกงสุล กรณีเดินทางออกนอกประเทศไทย (International Flight)

อย่างไรก็ดี ก่อนการเดินทางผู้โดยสารสัญชาติไทยและชาวต่างชาติ ต้องเตรียมเอกสารดังนี้ 1.บัตรผ่านขึ้นอากาศยาน (Boarding Pass / E-Boarding Pass) 2.หนังสือเดินทาง หรือเอกสารเดินทางสำหรับคนต่างด้าวที่ออกโดยกรมการกงสุล และวีซ่า (ตามความจำเป็น) ในกรณีหนังสือเดินทางสูญหายให้ใช้เอกสารแทนหนังสือเดินทางที่สถานทูตออกให้ เช่น หนังสือเดินทางฉุกเฉิน (Emergency passport/Emergency travel certificate) หรือหนังสือสำคัญประจำตัว (Certificate of Identity)

เมื่อรู้แล้วก็เตรียมตัว เตรียมเอกสารให้พร้อม ไม่ว่าจะเดินทางไปไหนก็โดยสารเครื่องบินได้สบายหายห่วง

- Advertisment -

“SAMYAN MITRTOWN 3RD ANNIVERSARY มิตรเดย์ มิตรเลิฟ เฟสติวัล ”

ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายแคมเปญ “SAMYAN MITRTOWN...