Tuesday, January 31, 2023
Advertising call 02-033-8900 ext. 8819spot_img

ทักษะ 4 ด้าน ที่โลกต้องการหลังวิกฤตโควิด-19

วันนี้ “สามย่านมิตรทาวน์” ขอนำเสนอองค์ความรู้ที่พลาดไม่ได้เลยกับ “4 ทักษะที่โลกต้องการหลังโควิด-19” ที่มีความจำเป็นกับนักศึกษา หรือทุกคน คนทำงาน สามารถนำไปปรับใช้และฝึกฝนพัฒนาตัวเองให้ทันกับโลก โดยเป็นการสรุปจาก รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจุฬธิดา โฉมฉาย คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล และ คุณพัชรี รักษาวงศ์ ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหิดล ที่จะมาให้คำแนะนำและทำให้เรามารู้จักกับ 4 ทักษะที่จำเป็น ดังนี้

1.ทักษะมองภาพรวมของปัญหา ต้องมี “Liberal Arts” หรือความคิดแบบศิลปะวิทยาศาสตร์

ทักษะในอนาคตที่ทุกคนควรจะมีต่อจากนี้คือ “Liberal Arts” หรือความคิดแบบศิลปะวิทยาศาสตร์ โดยมหิดลอินเตอร์ เน้นย้ำว่า ทุกคนควรต้องมีความรู้ทั้งด้านศิลปศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์ เนื่องจากวิทยาศาสตร์ทำให้เรารู้จักสภาพแวดล้อม รู้จักตัวเอง ส่วนศิลปศาสตร์ทำให้เราเข้าใจและเข้าถึงความรู้สึกของคนอื่น ทั้งหมดจะช่วยส่งเสริมให้ทุกคนสามารถมองภาพของปัญหาที่เป็นองค์รวมและนำไปสู่การหาคำตอบที่เบ็ดเสร็จและทันต่อสถานการณ์

หากเราไปดูในช่วงการเกิดวิกฤติโควิด-19 ส่งผลให้เกิดสิ่งที่สำคัญคือ ทุกอาชีพต้องมีความรู้หลากหลายด้าน เช่น หมอที่ออกมาสื่อสารกับประชาชนต้องมีความรู้ด้านเศรษฐกิจและสังคมได้ด้วย จำไว้เลยว่า การมีความรู้ที่หลากหลายเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมากในปัจจุบัน

2. ทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ

ทักษะการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างเป็นระบบ เป็นหนึ่งในทักษะที่จำเป็นอย่างมาก เพราะทำให้เรารู้จักคิดอย่างมีเหตุผล สามารถแยกแยะและค้นหาความจริงจากสื่อต่างๆ เพื่อนำไปใช้ประกอบการแก้ปัญหา เช่น การเปลี่ยนแปลงเรื่องพฤติกรรมการดูแลสุขอนามัยของมนุษย์ตั้งแต่ก่อนโควิด-19 ช่วงวิกฤติ ไปจนถึงช่วงผ่านพ้นวิกฤติ หากทุกคนรู้จักสังเกตและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ จะช่วยให้แก้ปัญหา ตัดสินใจเรื่องต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว แม่นยำ มีประสิทธิภาพ

การคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ จึงกลายเป็นทักษะติดตัวทุกคนไว้ใช้หากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดมาอีกในอนาคต จะได้คิดวิเคราะห์แก้ปัญหาอย่างทันท่วงที

3. ทักษะการสื่อสารเชิงบวก

ทักษะการสื่อสารเชิงบวก โดยการสื่อสารแบบสร้างสรรค์จำเป็นอย่างยิ่งต่อการให้ความรู้ สร้างความเข้าใจในไปแนวทางที่ถูกต้อง รวมทั้งสร้างความรู้สึกดีให้กับคนในสังคม นำไปสู่การพัฒนาและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทางที่ดีขึ้น เช่น การขอความร่วมมือให้สวมหน้ากากอนามัย และการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social distancing) เป็นต้น เราจะเห็นภาพความร่วมมือของคนในประเทศ พร้อมปฏิบัติตามกัน ทำให้รอดจากโควิด -19 มาได้

ทั้งนี้เป็นการสื่อสารในเชิงสร้างสรรค์ สามารถใช้ได้ในหลายๆ สถานการณ์ รวมถึง การเรียนออนไลน์ นักศึกษา หรือเด็กที่สามารถสื่อสารได้ดีกับเพื่อนๆ และอาจารย์ ทั้งการพูดหรือเขียนจะทำให้ทุกคนรู้สึกร่วมกันเป็นหนึ่งเดียว ทั้งในบทเรียนและห้องเรียน ส่งผลต่อการเรียนเกิดประสิทธิภาพ ในช่วงวิกฤติโควิด-19

4.ทักษะด้านภาษาที่ 4 ภาษา “Coding” การเขียนโปรแกรม

ทักษะการเรียนแห่งศตวรรษที่ 21 (21st Century Skill) โดยเฉพาะทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Coding) เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก เพราะช่วยให้รู้จักวางแผน ฝึกการคิดอย่างเป็นระบบ ฝึกทักษะการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน รู้จักการค้นเจอปัญหา มีเหตุและผล สามารถจับประเด็นต่างๆ ได้ เข้าใจหลักการ และกระบวนการแก้ปัญหาต่างๆ ได้ดี เหมือนการสื่อสารและการสั่งงานคอมพิวเตอร์ให้ทำตามคำสั่งที่เราต้องการอย่างเป็นขั้นเป็นตอน แต่เปลี่ยนจากภาษาคนเป็นภาษาคอมพิวเตอร์

เรียกได้ว่า ใครมีทักษะนี้ รับรองรุ่ง เพราะโลกที่กำลังเปลี่ยนเข้าสู่สังคมดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบแล้ว

ทั้งหมดนี้เป็น 4 ทักษะสำหรับคนรุ่นใหม่ หรือสำหรับทุกคน ที่จะเรียนรู้และนำไปปรับใช้ในการเรียน การทำงาน หรือ การใช้ชีวิต รับรองเลยว่าจะทำให้ชีวิตก้าวหน้า สุดปังพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ในอนาคตอย่างแน่นอน สามย่าน มิตรทาวน์ ขอฟันธง!!!

ขอบคุณข้อมูลจาก : โพสต์ทูเดย์

- Advertisment -

“SAMYAN MITRTOWN 3RD ANNIVERSARY มิตรเดย์ มิตรเลิฟ เฟสติวัล ”

ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายแคมเปญ “SAMYAN MITRTOWN...

ART FOR LOVE – Sakura

Sakura I’m a balloon artist....