เพ้นท์สีโมบายเซรามิคส์ By AROMDEE ART STUDIO | 20 ธันวาคม 63 เวลา 13.00 – 15.00 น.